Condicions generals

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen contenen i regulen les normes d’utilització i accés de la pàgina web www.googlee.pro/mediterrani, de la que és titular DGB amb DNI 73.392.339-Y, amb el nom comercial Viu el Mediterrani.

L’accés i/o utilització d’aquest portal li atribueix la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions generals. En cas negatiu, ha d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar el portal.

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

D’una banda, la titular de VIU EL MEDITERRANI amb domicili social al Viver tecnològic IDETSA. Despatx 18. Pol. Ind. Els Tàpies. C/ Rivera Sans, 5 43890 L’Hospitalet de l’Infant – Tarragona (Espanya).(Espanya), propietat de DGB amb DNI 73.392.339-Y, i correu info@googlee.pro/mediterrani.

D’altra banda, la persona física, en endavant, USUARI, que accedeix a la pàgina per a informar-se i contractar serveis a través del WEBSITE. L’usuari declara que té més de 18 anys i que gaudeix de la capacitat legal necessària per adquirir els serveis oferts a través de WWW.VIUELMEDITERRANI.COM, així com per a fer servir la website segons les condicions generals que a continuació es detallen, i que declara comprendre i acceptar expresament. En cas que la contractació es porti a terme per part d’un menor d’edat, WWW.VIUELMEDITERRANI.COM no serà en cap cas responsable de l’adquisició, havent d’assumir el menor, pares o tutors  les despeses que aquest pogués ocasionar.

CONDICIONS GENERALES

ACCÉS

Mitjançant l’adreça emplaçada a www.googlee.pro/mediterrani qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda a la citada pàgina web.

Les pantalles del WEBSITE suporten els següents navegadors: Firefox, Internet Explorer 10 i 11, Safari i Òpera. VIU EL MEDITERRANI no es responsabilitza dels resultats obtinguts fent servir un navegador o sistema operatiu diferent.

Els USUARIS que accedeixin al WEBSITE fent servir dispositius amb pantalles de format reduït, manifesten haver accedit de forma prèvia fent servir un dispositiu amb algun dels navegadors indicats anteriorment i haver consultat les condicions de la web i tots els avisos posats a disposició del destinatari sense cap tipus de restricció per les característiques del dispositiu amb el que es formalitzi la reserva.

L’USUARI pot accedir lliurement al WEBSITE o enregistrar-se si així ho prefereix, en aquest cas haurà d’introduir el seu e-mail i una contrasenya triada per ell mateix.

L’USUARI haurà d’assegurar-se que la contrasenya no està sent utilitzada per terceres persones no autoritzades. En aquest sentit, VIU EL MEDITERRANI no assumirà cap responsabilitat derivada de la utilització del WEBSITE amb l’ús no autoritzat de l’esmentada contrasenya.

Tanmateix, l’ USUARI declara que tota la informació subministrada per ell a l’enregistrar-se i formalitzar les reserves és vertadera i completa.

Les condicions d’accés al portal estan supeditades a les disposicions legals vigents en cada moment, així com als principis de bona fe i utilització lícita per part de l’usuari, prohibint-se expressament i de forma taxativa qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en perjudici del portal o de tercers.

Tanmateix, l’usuari es compromet a fer una utilització lícita, diligent, honrada incorrecta de tota la informació o contingut a la que tingui accés, ja sigui a través de la pàgina web de Viu el Mediterrani o de tercers prèviament proporcionada per www.googlee.pro/mediterrani i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, excepte per a utilització personal, tota la informació (entenent-se per informació qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, software i, en general, qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic, etcètera) que sigui propietat del portal.

De la mateixa manera, l’usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys  o perjudicis que puguin menyscabar o alterar el propi portal, així com no introduir ni difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del portal. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització dels continguts de conformitat amb el que disposa la llei, moral i ordre públic: no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense  consentiment previ i per escrit de Viu el Mediterrani o de la persona delegada que l’empresa autoritzi.

CONTINGUTS I RESPONSABILITAT

VIU EL MEDITERRANI proporciona a la seva plataforma en línia productes i serveis d’índole turística. Així, VIU EL MEDITERRANI s’ocupa de la redacció dels continguts del  WEBSITE, que inclou serveis oferts per particulars o tercers operadors turístics.  Excepte que s’estableixi expressament, en cap cas es podrà entendre que VIU EL MEDITERRANI ofereix directament vols, serveis de lloguer de cotxes, reserves a l’hotel i autobusos i d’altres serveis turístics o similars. Des del moment en que es faci la teva reserva, VIU EL MEDITERRANI actua únicament com a intermediari entre tu i l’establiment, transmetent les dades de la reserva del servei al proveïdor, enviant-te un correu electrònic de confirmació en representació de l’establiment. Així, els proveïdors, dins l’àmbit de la seva gestió i de les seves obligacions, seran tant responsables davant l’usuari del compliment de les obligacions derivades de la normativa en vigor i de la veracitat dels termes, de l’exactitud o actualització de les informacions sobre ofertes, productes, serveis, preus, rutes, distàncies, característiques i condicions de venda de cadascun dels productes que es contractin, i de qualsevol de les dades i informacions rellevants ofertes a través del  WEBSITE, sense que  VIU EL MEDITERRANI assumeixi obligació o responsabilitat respecte d’aquells productes o serveis que no presti directament. A més, s’avisa al consumidor/usuari que aquest lloc web no constitueix ni ha de ser vist com una recomanació o promoció de la qualitat, el nivell de servei, la qualificació o classificació (per estels) de qualsevol establiment disponible.

Els serveis que ofereix VIU EL MEDITERRANI només són per a utilització personal i no comercial. Per tant, no està permès revendre, realitzar deep-links, utilitzar, copiar, monitoritzar (per exemple, spider, scrape), mostrar, baixar o reproduir el contingut, la informació, el software, els productes o els serveis disponibles en aquest lloc web per a qualsevol activitat comercial o competitiva.

La compra de productes/serveis a través del WEBSITE significa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions generals, les condicions particulars d’aplicació al tipus de producte/servei en concret que es vagi a contractar i les condicions pròpies del proveïdor del producte/servei.

L’USUARI consent acceptar i respectar els termes i condicions de compra que s’estableixin amb el proveïdor amb el qual formalitzi la reserva. Aquestes condicions poden incloure el pagament de qualsevol dels imports reportats i el compliment de qualsevol de les normes i restriccions sobre la disponibilitat de tarifes, productes o serveis.

L’USUARI ha de saber que la contractació de qualsevol dels productes i serveis que ofereix la web es regeix per allò establert a la legislació espanyola. Més concretament, els viatges pel que disposa el Llibre IV del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d’altres lleis complementàries i a les condicions específiques acordades amb l’usuari en funció de l’organitzador.

L’incompliment de totes o alguna de les presents condicions, donarà lloc a la resolució de la relació contractual. VIU EL MEDITERRANI es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al WEBSITE i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar prèviament, a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals. Ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals publicades per VIU EL MEDITERRANI en el mateix moment que l’usuari accedeixi a aquest portal, especialment les legals sobre la limitació de responsabilitat tant de VIU EL MEDITERRANI, com de qualsevol proveïdor de serveis turístics. Per tant, l’USUARI ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en que es proposi fer servir el lloc web, atès que aquestes han pogut sofrir modificacions des de l‘última vegada que es va accedir.

Derivat de la utilització d’aquest WEBSITE per part de l’USUARI, s’entén que està d’acord amb a totalitat de les Condicions Generals, ja que si no ho estigués, no tindrà dret a utilitzar-lo.

L’usuari es fa responsable de tractar de forma confidencial i adequada les contrasenyes que li poguessin ser facilitades per VIU EL MEDITERRANI per accedir a determinats espais de la web evitant, com s’ha dit anteriorment, l’accés a terceres persones no autoritzades.

Els proveïdors de productes o serveis i els organitzadors, cadascun dins de l’àmbit de les seves respectives obligacions, seran responsables enfront l’usuari del compliment de les obligacions derivades de la normativa vigent i de les condicions de venda de cadascun del serveis, sense que VIU EL MEDITERRANI assumeixi cap obligació o responsabilitat en els serveis.

PROCÉS DE COMPRA

Amb caràcter previ a la contractació, s’informa a l’USUARI que al WEBSITE té a la seva disposició a l’apartat de reserva corresponent els diferents tràmits específics que s’han de seguir per portar-la a terme.

La majoria dels camps són lliures, de forma que el WEBSITE no compta amb mitjans per a identificar i corregir errors pel que respecta a la introducció de les dades, per aquest motiu serà responsabilitat de l’usuari qualsevol error comés a l’introduir les dades.

El document on es formalitza el contracte mitjançant el qual el client adquireix qualsevol producte o servei turístic a través del WEBSITE serà enviat a l’USUARI per correu electrònic. En aquest correu se li donarà la informació relativa als productes i/o serveis contractats, el seu número de localitzador, totes les indicacions relatives a la forma de pagament, condicions de cancel·lació i rest d’informacions útils. Igualment, el document serà arxivat per VIU EL MEDITERRANI.

En alguns casos, hi ha establiments que ofereixen la possibilitat de pagar les reserves en la seva totalitat o de forma parcial, segons les condicions de pagament de l’establiment. El pagament es processa de forma segura directament des de la teva targeta de crèdit/dèbit o des de el teu compte al compte de l’establiment mitjançant un processador de pagament extern.

En el cas d’algunes tarifes (no reemborsables) i d’altres ofertes especials, l’establiment pot requerir que el pagament es faci per endavant mitjançant transferència bancària (si està disponible) o mitjançant targeta de crèdit. En aquest cas, la teva targeta de crèdit pot ser pre-autoritzada o se li podrà realitzar algun càrrec (de vegades sense opció a reemborsament) un cop feta la reserva. Si us plau, consulta de forma minuciosa la informació dels serveis per a conèixer les condicions especials abans de realitzar la reserva.

DRET DE DESISTIMENT

És la facultat que té l’usuari de deixar sense efecte un contracte en uns casos determinats sense necessitat de justificar la seva decisió ni assumir cap penalització.

Segons l’article 103 apartat l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i d’altres lleis complementàries, no serà aplicable el dret de desistiment als contractes que es refereixin al subministrament de serveis d’allotjament per a finalitats diferents de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específic.

En quant al transport de persones, segons l’article 93 k) del Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la regulació de vendes a distància no resulta d’aplicació als contractes de servei de transport de passatgers. Així, pel que fa a les reserves de serveis de transport de persones no resulta d’aplicació el dret de desistiment, motiu pel qual li serà d’aplicació les condicions de cancel·lació de la companyia de la que es tracti.

CORRESPONDÈNCIA ADDICIONAL

Al realitzar una reserva, acceptes rebre (I) un email, que VIU EL MEDITERRANI pot enviar-te abans de la data de realització del servei, on trobaràs informació sobre la destinació i d’altres dades i ofertes (d’entre aquestes, ofertes de tercers, sempre i quan hagis acceptat rebre-les), que siguin rellevants per a la teva reserva i destinació. També acceptes rebre (II) un e-mail, que podem enviar-te després de la prestació del servei, convidant-te a complementar un formulari d’opinió. Consulta la nostra política de privacitat per a més informació sobre com podem posar-nos en contacte amb tu.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La totalitat d’aquest WEBSITE: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, ordenació, selecció, ordenació i presentació de la informació és propietat de VIU EL MEDITERRANI i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Tanmateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o radiodifusió total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, qualsevol que fos la seva finalitat i mitjà utilitzat per fer-ho.

Els Usuaris, utilitzaran el  WEBSITE únicament i en exclusiva per a ús privat i particular. Els usuaris no podran copiar, reproduir, transmetre o distribuir de qualsevol manera el contingut d’aquest WEBSITE o dels serveis que es puguin obtenir a través d’aquest, sense el permís estricte de VIU EL MEDITERRANI.

VIU EL MEDITERRANI no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:

La infracció per part de l’ USUARI dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones (fotografies), dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

Els enllaços i hipertextos que possibiliten, a través del WEBSITE accedir a l’USUARI a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de VIU EL MEDITERRANI; no serà responsable ni de la informació continguda ni de qualsevol dels efectes que es poguessin derivar d’aquesta informació.

INFORMACIÓ GENERAL

El portal es reserva el dret a modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables al WEBSITE referits anteriorment. En qualsevol cas seran d’aplicació les condicions que estiguessin en vigor quan el client va formalitzar la reserva, o les posteriors si aquestes fossin més favorables per als interessos del consumidor.

VIU EL MEDITERRANI es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar de forma prèvia a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals.

Les presents condicions estaran sotmeses a la legislació espanyola. Seran competents per a conèixer de qualsevol tipus de litigi que es derivi d’aquestes condicions els Tribunals de Tarragona, a excepció dels casos que disposi el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris, la contrapart tingués la condició de consumidor o usuari, en aquest cas seran competents els tribunals del domicili del consumidor.

COMENTARIS I VALORACIONS

S’agraeixen els seus comentaris. Tingui en compte que a l’enviar contingut a aquest lloc web per correu electrònic, mitjançant publicacions en aquest lloc web o de qualsevol altre mode, inclosos qualsevol tipus de comentaris, opinions dels productes o serveis que s’ofereixen, preguntes, suggeriments, fotografies o vídeos, idees o  similars que s’incorporin en qualsevol enviament, vostè atorga a Viu el Mediterrani i a les seves empreses afiliades un dret no exclusiu, sense regalies, perpetu, transferible, irrevocable i amb ple dret de subllicència per (I) utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, traduir, distribuir, publicar, crear treballs derivats, mostrar públicament i realitzar els enviaments a tot el món, per qualsevol mitjà, ja sigui ara o concebut a partir d’aquest moment, per a qualsevol propòsit; i (II) utilitzar el nom que envïi en relació amb l’esmentat enviament. Vostè reconeix que a Viu el Mediterrani podem escollir si li proporcionarem crèdits pels seus comentaris i opinions a la nostra discreció.  També atorga a Viu el Mediterrani el dret de perseguir davant la llei a qualsevol persona o entitat que infringeixi els seus drets o els de Viu el Mediterrani en els enviaments per l’acompliment del present contracte. Vostè reconeix i accepta que els enviaments no són confidencials ni privats.

Viu el Mediterrani no edita ni controla els missatges dels usuaris que es publiquen o distribueixen a aquest lloc web, encara que es reserva el dret d’autoritzar o no la seva publicació. En aquest sentit, no serà responsable ni assumirà cap obligació sobre els esmentats missatges dels usuaris. A més, Viu el Mediterrani es reserva el dret d’eliminar, a la seva discreció i sense avisar prèviament, els missatges dels usuaris i/o el contingut del lloc per qualsevol motiu.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, VIU EL MEDITERRANI informa que les dades personals que se’ns comuniquin, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre les quals tingui accés com a conseqüència de la navegació o que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el fitxer corresponent de VIU EL MEDITERRANI.

L’usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa. En aquells supòsits en que l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les citades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que li concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l’emplenament de formularis i registres a través del WEBSITE i la seva consegüent acceptació, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etcètera, l’usuari manifesta expressament i de forma inequívoca el seu consentiment per a que les dades personals subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats. D’altra banda, tot fitxer de dades de caràcter personal serà notificat per VIU EL MEDITERRANI a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades.

Així mateix, VIU EL MEDITERRANI es compromet a col·laborar amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la forma que aquesta estimi necessària per a l’acompliment de les seves funcions.  Es posa en coneixement dels usuaris que podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la vigent legislació a l’adreça: Viver tecnològic IDETSA. Despatx 18. Pol. Ind. Els Tàpies. C/ Rivera Sans, 5 43890 L’Hospitalet de l’Infant – Tarragona (Espanya). Haurà de constar en el document, a més del que es desitja modificar o eliminar, s’haurà d’acompanyar la instància de la còpia del D.N.I. i indicant el fitxer o fitxers a consultar. Si en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud a la seu del responsable del fitxer, aquesta no ha estat atesa adequadament, el titular de les dades podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb còpia de la sol·licitud cursada i de la contestació rebuda (si existís), perquè aquesta es dirigeixi a l’empresa designada amb l’objectiu de fer efectiu l’exercici dels seus drets.

D’altra banda, en virtut d’allò establert a la Directiva de la UE 95/46/CE i en l’article 11 de la LOPD, s’informa que al contractar els productes i serveis que ofereix la plataforma, Viu el Mediterrani ha de comunicar les seves dades de caràcter personal als proveïdors de serveis, que estaran obligats a utilitzar les dades única i exclusivament per donar compliment a l’entrega del producte o la prestació del servei contractat, així com a l’observança de la resta de disposicions de la LOPD.  Viu el Mediterrani també podrà comunicar les seves dades de caràcter personal a les empreses col·laboradores.